Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Поредни обучения за бенефициенти с одобрени проекти проведе МИГ Завет – Кубрат

 IMG 0591Със цел повишаване капацитета на човешките ресурси за генериране и управление на проекти и изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет – Кубрат през изминалата седмица в гр. Завет и гр. Кубрат се проведоха поредните обучения за бенефициенти с одобрени проекти и други заинтересовани лица.

Двете обучения бяха на тема „Предотвратяване на нередности при изпълнение на одобрени проекти. Финансови корекции“ и се проведоха на 28 септември в гр. Завет и на 29 септември в гр. Кубрат.

На обученията организаторите и екипът на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с начина на изпълнение и отчитане на проектните дейности, с  акцент избягване на нередности и финансови корекции.

Участниците бяха запознати с определенията за „нередност“ и „измама“, случаите на редуциране или отказ за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, както и с финансовия контрол от Държавен Фонд „Земеделие“ на заявките за плащане, лимити и допустими разходи на проекти, финансирани по линия на подхода ВОМР.

|

МИГ Завет – Кубрат проведе обучения за бенефициенти с одобрени проекти

 

 

МИГ Завет – Кубрат проведе 2 обучения на тема „Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти“.

Обученията се проведоха с потенциални кандидати и бенефициенти към стратегията за Водено от общностите местно развитие на 24 и 25 август, съответно в гр. Завет и в гр. Кубрат.

На обученията организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с основните моменти в процеса на изпълнение и отчитане на проектните дейности, а именно:

  • Определянето на изпълнител за дейностите по изпълнението и/или по управлението на проект, като възложителите по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) прилагат правилата, предвидени в същия закон, а бенефициентите, които не са възложители по смисъла на ЗОП, прилагат правилата предвидени в Глава четвърта от ЗУСЕСИФ или определят изпълнител след провеждане на процедура за избор с публична покана, когато са налице основанията/условията за провеждането ѝ;
  • Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР, извършвана на ДФЗ;
  • Процедура за одобрение на изменения в договорите за обществена поръчка и тези за избор на изпълнител с публична покана;
  • Техническо и финансово отчитане в системата ИСУН2020;
  • Често допускани грешки, водещи до намаляване на финансовата помощ;
  • Задължения на бенефициента в периода след изплащане на финансовата помощ.
|

Работна среща за обмяна на опит между екипите на

 МИГ Завет – Кубрат и МИГ Айтос.

 

Aytos1По покана на МИГ Айтос четири члена от екипа на МИГ Завет – Кубрат посетиха град Айтос от 28 до 30 юни, където участваха в работна среща. След кратко институционално представяне в офиса на МИГ – Айтос бяха уточнени детайли относно целите и очакваните резултати от двустранното взаимодействие.

МИГ Айтос, домакин на работната среща презентира своята дейност и изпълняваната стратегия за водено от общностите местно развитие. Беше направен анализ относно напредъка по изпълнение на стратегията и влиянието, което оказва за подобряване на жизнения стандарт на местната общност.

МИГ Завет – Кубрат, гостуваща организация също презентира своята стратегия за водено от общностите местно развитие. Представена беше кратка информация за сключени договори с бенефициенти, както и резултатите от изпълнени вече проекти.

|

СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“

МИГ Завет – Кубрат проведе информационни срещи на територията на общините Завет и Кубрат.

 През изминалата седмица МИГ Завет – Кубрат проведе 4 броя информационни срещи с потенциални кандидати и бенефициенти към стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Информационните среши се проведоха на 19 август - в гр. Завет и в гр. Кубрат и на 20 август - в селата Севар и Веселец. В тях взеха участие 45 души от местната общност.

На срещите организаторите и екипа на МИГ Завет – Кубрат запознаха участниците с напредъка в изпълнението на СВОМР на МИГ Завет – Кубрат, с подаденото Заявление за промяна на Споразумението за финансиране на СВОМР (касаещо увеличение на общия и бюджет и други финансови параметри), както и с планирания прием по мерките от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат през тази и следващата година.

|

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Дата на обявяване: 12.05.2021 г.

Дата на приключване: 21.05.2021 г.

СНЦ „Местна инициативна група  Завет - Кубрат“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Завет и Кубрат, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50 – 139/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 31.10.2016 г. до 30.09.2023 г.

Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ (Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015 г. изм. и доп. ДВ. Бр.38 от 20 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август 2017г.) за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и съгласно член 10,  раздел V. “Промяна на споразумението“ от Споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/ 21.10.2016 г. Същите се налагат в изпълнение на единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

С предложението за промени може да се запознаете тук.

Коментари и предложения по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24:00 ч. на 21.05.2021 г. в офиса на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“ на адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19 или на електронна поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Коментарите и предложенията могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.