Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Община Завет сключи четвърти административен договор за изпълнение на проект към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат

178178478 2872099412914786 8405759798026837065 nНа 26 април 2021 г. кметът на Община Завет Ахтер Велиев сключи четвърти административен договор за изпълнение на проект  към стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат. Договорът е тристранен – между Община Завет, ДФ „Земеделие“ и МИГ Завет – Кубрат с безвъзмездно финансиране от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат.

Проектът е свързан с подобряване визията и функционалността, съгласно съвременните изисквания, на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“ и е одобрен за финансиране в рамките на процедура BG06RDNP001-19.300 МИГ Завет – Кубрат Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 97 789.59 лв. и е 100 % от общо одобрените  разходи.

С настоящото проектно предложение се цели развитие на социалната инфраструктура и подобряване на възможностите за социално приобщаване на хората от всички поколения чрез подновяване на визията на сградата на Домашен социален патронаж в гр. Завет и осигуряване на модерна, функционална, здравословна и достъпна материална база на общинската социална инфраструктура, както и подобряване на качеството и ефективността на предлаганите услуги за населението в общината.

Общата цел на проекта е: Реализиране на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на община Завет и постигане на балансирано и устойчивото развитие, посредством подкрепа и разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната среда, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

|

МИГ Завет – Кубрат сключи пореден договор от стратегията за ВОМР

167126275 453467039315187 8276687930679103295 nНа 31 март 2021 г. МИГ Завет – Кубрат сключи пореден петнадесети договор на сдружението за финансиране на проекти към стратегията за ВОМР. Това е втори договор по м.7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Проекта е на Община Кубрат и е с наименование „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“. Сумата на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 88 241,05 лв. и представлява 100 % -ов грант от стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат. 

С реализирането на проекта ще бъде удовлетворена потребността на местното население от зона за отдих, със създаване на места за почивка с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове, осигуряване достъпност на среда за хора със здравословни проблеми.

Целевите групи към, които е насочен проекта са деца, младежи, възрастни и хора със здравословни проблеми.

Основната цел на настоящия проект е цялостно изграждане, допълване и довършване на всички дейности по реконструкцията на Екопътеката, предвидени в инвестиционния проект за първия етап.

|

123566506 847111922724192 2205333517044655497 nНа 04 ноември 2020 г. МИГ Завет – Кубрат сключи първи договор по м.7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Това е тринадесетият пореден сключен договор на сдружението за финансиране на проекти към стратегията за ВОМР.

Проекта е на Община Кубрат и е с наименование „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“. Стойността му възлиза на 88 291,05 лв. и е със 100 % -ова безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат. 

Основна задача на проекта е реконструкция на зона за отдих по протежението на  традиционно съществуваща Екопътека, със създаване на места за почивка с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове, осигуряване на достъпност на средата за хора със здравословни проблеми, почистване и съхраняване на природните горски богатства на територията. Целевите групи към, които е насочен проекта са деца, младежи, възрастни и хора със здравословни проблеми.

|

МИГ Завет – Кубрат сключи пореден договор за финансиране на проект към стратегията за ВОМР с Община Завет

IMG 9098 1На 29 декември 2020 г. кметът на Община Завет Ахтер Велиев подписа договор за изпълнение на проект  BG06RDNP001-19.030-0007, подаден в ИСУН в рамките на процедура BG06RDNP001-19.030 по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Процедурата е обявена в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

|

МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ  ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

IMG 20200918 101021Във връзка с  изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Завет - Кубрат”, финансирана по ПРСР 2014-2020 от ЕЗФРСР, МИГ Завет – Кубрат проведе две еднодневни обучения за бенефициенти в гр. Кубрат (17 септември 2020 г.) и гр. Завет (18 септември 2020 г.). Темата на обучението бе: „Управление на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти. Финансови корекции“. В двете обучения присъстваха 20 бенефициенти и заинтересовани лица от местната общност.