Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На 13.08.2020 г. председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат Халиме Добруджан сключи поредния 12-ти договор с бенефициент към стратегията за Водено от общностите местно развитие и първи по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Проектът с наименование „Закупуване на машини и оборудване за широк комплекс от висококачествени услуги и продукти в сферата на фотографията, видеозаснемането и производството на печатни продукти за населението на Общините Кубрат и Завет“ е по процедура BG06RDNP001-19.067 МИГ Завет – Кубрат: Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Стойността му възлиза на 120 045,60 лв., като сумата на безвъзмездната финансова помощ е 90 034,20 лв. Бенефициент е „НБМ 689“ ЕООД, гр. Кубрат.

|

 

На 10.08.2020 г. от 10.00 часа в НЧ с. Божурово, от 14:00 ч. в сградата на Кметство с. Юпер, общ. Кубрат и на 11.08.2020 г. от 10.00 часа в сградата на НЧ “Христо Ботев“ с. Прелез, общ. Завет се проведоха информационни срещи за заинтересовани страни и потенциални кандидати за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти по м.4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат”.

|

Подписани са 4 броя административни договори за общински проекти в изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат

снимка към статия 2На 22 юни 2020 г. МИГ Завет – Кубрат сключи 4 броя административни договори в рамките на изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Два договора са подписани от кмета на Община Завет Ахтер Велиев и два от кмета на Община Кубрат Алкин Неби. Проектите са по процедура BG06RDNP001-19.030 Мярка.7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Двата проекта на Община Завет са следните:

  • „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“. Целта на проекта е запазване на духовния и културен живот на населението в общината. С предвидените новозакупени столове в обзаведената зрителна зала ще се създаде необходимото удобство на населението на град Завет, както и на общината при провеждане на мероприятия и събрания. Стойността на одобрените средства са в размер на 22357,50 лв.
  • „Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово“. По проекта ще се достави и монтира оборудване и обзавеждане на кухните в сградите на изброените обекти на образователната инфраструктура, като по този начин ще се подобри материалната база и ще се осигурят по-добри възможности за приготвяне на качествена и здравословна храна в част от детските градини на територията на община Завет. Стойността на проекта е в размер на 64 014, 14 лв.

Проектите на Община Кубрат са:

  • „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“. По проекта се предвижда изградената в Спортна зала гр. Кубрат зала за силова подготовка да бъде оборудвана и обзаведена с необходимите фитнес уреди и екипировка с цел удовлетворяване на нуждите на феновете на спорта. Доставките ще включват фитнес уреди от рода на скрипец, кросоувер, лежанка с лост, легпреса, машина за прасец, пътека за бягане, лост/огънат лост, гири, шведска стена, препятствия, топче за реакции, експандер за съпротивление, велоергометър и други. Одобрените средства са в размер на 20 157,57 лв.;
  • “Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат”. С проекта се предвижда предоставяне на по-качествена услуга, свързана с приготвянето на храна за потребителите на социални услуги и доставката ѝ по домовете. Одобрените за финансиране разходи са в размер на 54687,00 лв.

И четирите проекта са със сто процентова безвъзмездна финансова помощ от стратегията на МИГ Завет - Кубрат.

Целта на проектите е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

|

Скл.дог.пр.11 3На 7 август 2020 г. МИГ Завет – Кубрат сключи поредния 11-ти договор с бенефициент към стратегията за Водено от общностите местно развитие. Проекта е на Община Кубрат и е с наименование „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“. Стойността му възлиза на 21 340,00 лв. и е 100 % -ова безвъзмездна финансова помощ. Проектът е по процедура BG06RDNP001-19.030 м. 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от територията на МИГ Завет - Кубрат. С изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществи частична подмяна на основното оборудване и обзавеждане на Дома за стари хора в село Тертер (Община Кубрат). Проектът ще осигури оборудване и обзавеждане за нормалния живот на потребителите. Така ще се постигне благоприятна среда за обитаване от възрастните хора в дома и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, отговаряща на необходимите стандарти и критерии.

|

МИГ Завет – Кубрат сключи поредния си договор за финансиране на проект към стратегията за ВОМР с „Кубратска гора“ ЕООД

снимка към статия 1На 22 юни 2020 г. МИГ Завет – Кубрат сключи поредния 6-ти договор с бенефициент към стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Проекта с наименование „Закупуване на линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за огрев“ е на „Кубратска гора“ ЕООД. Стойността му възлиза на 202 873,12 лв. Сумата на безвъзмездната финансова помощ от МИГ-а е в размер на 68 368,24 лв. 

Това е единственият проект по процедура BG06RDNP001-19.196 м. 8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от територията на МИГ Завет - Кубрат.

Проектното предложение включва реализиране на инвестиция, насочена към подобряване на производствената дейност на общинско предприятие „Кубратска гора” ЕООД и засилване на пазарния му потенциал чрез предлагане на продукти в по-завършен вид и по-високо качество. При изпълнението му ще бъде закупена линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за огрев и телескопичен товарач. Дейностите ще се извършат на територията на община Кубрат, която попада в обхвата на МИГ Завет - Кубрат. В резултат на инвестицията се предвижда създаване на 3 нови работни места, с което проектното предложение ще допринесе за повишаване на заетостта на територията на МИГ Завет - Кубрат и горския сектор, както и за постигане целта на процедурата, а именно подпомагане на горите, стопанисвани от общини, запазване на тяхната многофункционалност и на конкурентоспособността на стопаните им, и устойчиво управление на горския сектор.

Проекта ще има принос в постигането на Специфична цел 1 на СВОМР на МИГ Завет - Кубрат, а именно: Насърчаване производството и преработката на висококачествени селскостопански и горски снимка към статия 1 продукти по традиционна или екологична технология, в рамките на Приоритет 1: Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги.

Продължителността на изпълнението на му е 36 месеца.