Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

МИГ Завет – Кубрат сключи административни договори с частни бенефициенти по м. 4.1.

 

snimka 1

На 29 май 2020 г. в офиса на МИГ Завет – Кубрат в гр. Завет председателя на УС на сдружението Халиме Добруджан подписа първите два договора с частни бенефициенти към стратегията за ВОМР.

Проектите са на земеделските производители Силвия Петрова от гр. Кубрат и Нихат Расим от с. Брестовене, общ. Завет. Същите са одобрени по процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет – Кубрат подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“.

Двата проекта са следните:

  • „Модернизация на земеделското стопанство на ЗС Силвия Петрова“;
  • „Подобряване на зеленчукопроизводството чрез закупуване на нови активи на територията на община Завет, област Разград“, на ЗП Нихат Расим.

Изпълнението им ще поsnimka 2могне за модернизиране на стопанствата на двамата земеделски производители с нова техника и инвентар, като ще допринесе за изпълнение на

Специфична цел 1.1 „Насърчаване производството и преработката на висококачествени селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична технология” и на Приоритет 1 „Развитие и укрепване на конкурентноспособни традиционни и нови икономически дейности

, производства и услуги” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат.

Одобрените за финансиране разходи на проекта на Силвия Петрова са в размер на 70 725,49 лв., като сумата на БФП (субсидия от МИГ Завет – Кубрат) е в размер на 49 507,84 лв.

Одобрените за финансиране разходи на проекта на Нихат Расим са в размер на 162 430,21 лв., като сумата на БФП (субсидия от МИГ Завет – Кубрат) е в размер на 81 215,10 лв.

Продължителността на изпълнението и на двата проекта е 24 месеца.

 

|

87455613На 5 март 2020 г. в офиса на МИГ Завет – Кубрат в гр. Завет председателя на УС на сдружението Халиме Добруджан и кмета на Община Кубрат Алкин Неби подписаха третият Административен договор за финансиране на проект към стратегията за ВОМР.

Проекта с наименование „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“ е по мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ и е подаден за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.060 в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Общият размер на одобрените разходи по проекта е: 63179,50 лева без ДДС и е с 100 %  безвъзмездна финансова помощ (90 % от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 10 % Национално съфинансиране).

|

 2019 2 20191212 2062314853МИГ Завет – Кубрат проведе годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат

На 11 декември в Новата спортна зала на община Кубрат бе проведена годишна конференция на МИГ Завет – Кубрат, чиято основна цел е: запознаване на местната общност с извършените дейности от екипа през 2019 г. и постигнатите резултати през периода.

Конференцията беше открита от председателя на УС на МИГ Завет – Кубрат Халиме Добруджан, която отправи приветствие към всички участници и подчерта ролята на съвместната работа между екипа на МИГ, община Завет и община Кубрат за успешно изпълнение на стратегията за ВОМР и удовлетворяване очакванията и потребностите на местната общност.

Приветствие към участниците в конференцията поднесе и зам. кмет на община Кубрат Женифер Пойраз.

Изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат Галя Драганова представи напредъка по изпълнение на стратегията за ВОМР за 2019 г. Основен акцент беше поставен на осъществените приеми на проектни предложения през 2019 г. по мерки от стратегията на МИГ Завет – Кубрат. Беше подчертано, че от началото на прилагане на СВОМР към настоящия момент, МИГ Завет – Кубрат е осъществила по два приема на проектни предложения от всички 7 мерки, включени в стратегията. На база одобрени за финансиране проекти от МИГ, спрямо бюджета на стратегията, изпълнението е 83%. Отчете се значителен напредък в изпълнение на стратегията за ВОМР, в резултат на който са сключени два договора за финансиране на проекти по мярка 7.2, които вече са в етап на изпълнение.

Галя Драганова запозна участниците в конференцията с изпълнението на проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Проектът “Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност” е предвидено да бъде реализиран в партньорство с Местна група за действие  НАТИБЛЕЙ от Италия и Местна група за действие  СДРУЖЕНИЕ ТЕРАС ДЕ КОМПОСТЕЛА от Испания.

Подробна презентация, относно сключените договори за изпълнение на проекти по подмярка 7.2 с община Кубрат, изнесе Павлин Петров – организатор на конференцията.

Експертът по прилагане на СВОМР - Гюлджан Касим представи обобщена справка за изпълнение на стратегията за ВОМР към момента и запозна участниците с Индикативния график за прием на проектни предложения през 2020 г.

Юлиян  Данаилов – управител на Областен информационен център, Разград изнесе презентация на тема: „ЛИДЕР/ВОМР след 2020 г. и ролята на МИГ в процеса на подготовка на новия програмен период.

|

88014303На 27 февруари 2020 г. МИГ Завет – Кубрат проведе  общо събрание в заседателната зала на общински съвет, гр. Завет.

Събранието бе открито от Председателят на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан, която след това представи пред членовете на събранието Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.

Работата на общото събрание продължи с приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г., изготвен от Павлин Петров.

Гюлджан Касим, експерт по прилагане на СВОМР запозна участниците с Годишния доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г. Основените акценти в доклада бяха поставени върху действия на МИГ по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.

Членовете на общото събрание освободиха от отговорност на членовете на УС за 2019 г.

Изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат Галя Драганова представи Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г. и Проект за промени в Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, които бяха обсъдени с участниците в събранието и одобрени.

Промените се основават на чл. 10, раздел V. “Промяна на споразумението“ от  Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/21.10.2016 г., чл. 39, т. 3 на Наредба 22/ 14.12.2015 г. и чл. 27, ал. 1, т. 8  от Устава на сдружението. Общото събрание излезе с решение:

Да се прехвърлят 221 524,00 лева към подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. (7,55% от oдобрения от ЕЗФРСР ресурс - 293 370,00 лева). Същите да се вземат от бюджета на мерки 19.2-05, 8.6 и 7.5 , както следва:

  • от мярка: 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ 171 516,00 лева;
  • от подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ 48 979,00 лева;
  • от подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 1 029,00 лева.

Допълнително прехвърлените средства в общ размер 221 524,00 лева в мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са насочени приоритетно за финансиране на резервните проекти по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19-047-S1, а при наличен остатъчен финансов ресурс – за финансиране на резервни проекти по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19-047-S2, по реда на тяхното класиране.

Общото събрание прие и Бюджета на МИГ  Завет – Кубрат за 2020 г., представен от Павлин Петров.

|

Подписан е първият договор за финансиране от стратегията за ВОМР

на МИГ Завет – Кубрат

 72615139 2421554041276879 6875646645464203264 nМИГ Завет – Кубрат има сключено Споразумение № РД50-139 от 21.10.2016 г. с УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) с общ бюджет 2 933 700,00 лв., със срок на изпълнение до 30.06.2023 г.

Стратегията за ВОМР се базира  на проблемите, нуждите  и тенденциите в развитието на съседните общини Завет и Кубрат и предлага решения за промяна на ситуацията в благоприятна посока. На Стратегията се гледа като на инструмент, който да подпомогне развитието на традиционните икономически отрасли, да насърчи и създаде нови икономически дейности, да подобри средата и качеството на живот за хората.

МИГ Завет-Кубрат получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на законосъобразно проведена процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на МИГ-а.

На 16 октомври 2019 г. е подписан първият договор за финансиране на проект по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.