Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Проектното предложение на МИГ Завет – Кубрат „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност“ е сред осемте одобрени проекти от УО на ПРСР 2014-2020 г. по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За повече информация: http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/vomr/

|

МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ ПРОВЕДЕ ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА

„ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР”

DSCF0341На 19 декември 2018 г. в спортната зала на гр. Кубрат МИГ Завет – Кубрат се проведе годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР”. В конференцията взеха участие 50 души от местната общност,

представители на публичния, частния сектор, НПО организации и заинтересовани лица.

Конференцията бе открита от Председателя на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Мехмедова.

Приветствие към участниците бе отправено от кмета на Община Кубрат, г-н Алкин Неби и зам. кмета на Община Завет, г-н Денис Татар.

Презентация за представяне на напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР изнесе изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат, г-жа Галя Драганова. Беше направен обстоен преглед на дейностите, извършени през 2018 г., включващ отворените процедури през годината и постъпилите проектни предложения от бенефициенти.