Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Екипът на МИГ Завет – Кубрат кани всички заинтересовани страни (представители на публичния сектор, земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, НПО, читалища други формални и неформални граждански структури, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки) да вземат участие в

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема "ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ"

Място: гр. Кубрат, Новата спортна зала на Община Кубрат

Дата: 19 декември 2018 г. (сряда), Начало – 10:00 ч.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001 – 19.047

ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ МЯРКА М04 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ”

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка M04 „Инвестиции в материални активи“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 № BG06RDNP001 – 19.067

по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

 от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура:

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за устойчивото възходящо развитие на селските райони.

Подпомагането по мярката ще допринесе за:

  • ● постигане на междусекторните цели в областта на иновациите и околната среда;
  • ● въвеждане на иновативни технологии или продукти в селските райони;
  • ● създаване на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности;
  • ● развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
  • ● усвояване на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
|

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“ Ви кани да вземете участие в двудневно обучение на тема „Прилагане на стратегията за ВОМР в съответствие с приложими нормативни изисквания. Процедура за подбор на проектни предложения“.

Събитието ще се проведе на 29 и 30 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинския съвет - гр. Завет.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екип на

МИГ Завет - Кубрат

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 № BG06RDNP001 – 19.060

по мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка  19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура:

Мярката е насочена към развитието и популяризирането на природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините Завет и Кубрат. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на взаимодействие между местни организации за изпълнение на дейности в областта на: опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.  Ще бъдат подпомогнати проекти, които допринасят за съхраняването и развитието на селското природно богатство, културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията на община Завет или община Кубрат.