Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001 – 19.035

ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” ОТ МЯРКА М04 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ”

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка  M04 „Инвестиции в материални активи“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

|

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001 – 19.030

МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ М 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”

 

       МИГ Завет – Кубрат обявява процедура  №  BG06RDNP001 – 19.030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

|

УВАЖАЕМИ   ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с прием на проектни предложения по процедура №  BG06RDNP001 – 19.060 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат,  на 07.11.2018 г. (сряда) ще бъдат организирани 2 броя информационни срещи в гр. Завет и в гр. Кубрат, както следва:

  1. гр. Кубрат, място - Заседателна зала на Община Кубрат, начален час – 10:00;
  2. гр. Завет, място - Заседателна зала на Община Завет, начален час – 14:00.

Поканени са всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти: Община Завет, Община Кубрат, НПО, читалища и други от територията на МИГ Завет – Кубрат.

|

Управителния съвет със свое Решение от 17.10.2018 г. актуализира графика за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ-а. Новият актуализиран график е тук..."